Prima pagină > στην ελληνική γλώσσα / in Greek language, PATRIARHIA IERUSALIMULUI, VIDEO > PRAZNICUL PROOROCULUI ILIE ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (VIDEO & PHOTO, greek) – Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

PRAZNICUL PROOROCULUI ILIE ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (VIDEO & PHOTO, greek) – Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Ἡ εἰκών τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τό τέμπλον.

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰουλίου/ 2αν Αὐγούστου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, κειμένην μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ παρά τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Μονῆς τοῦ Καθίσματος.

Ἡ ἀρχαία Ἱερά Μονή αὕτη εἶναι ἐκτισμένη εἰς αὐτήν τήν περιοχήν, ἐπειδή πιστεύεται ὅτι εἰς αὐτήν ἐκοιμήθη ὁ Προφήτης Ἠλίας ὑπό τό φυτόν καί ἐξύπνησεν αὐτόν ὁ ἄγγελος καί εἶπεν αὐτῷ: «ἀναστάς, φάγε καί πίε, ὅτι πολλή ἀπό σοῦ ἡ ὁδός καί ἀνέστη καί ἔφαγε καί ἔπιε καί ἐπορεύθη, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας ἕως ὄρους Χωρήβ». (Βασιλ. Γ’ 19, 4-8).

Εἰς τήν Ἱεράν αὐτήν Μονήν ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας, προεξάρχοντος τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί  Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ναρκίσσου, Μοδέστου, Ἱερωνύμου, Ἰγνατίου καί τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων π. Ἤσσα Τοῦμα καί π. Γεωργίου Σαχουάν καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Ἀθανασίου καί π. Παϊσίου, ψαλλόντων εἰς τόν δεξιόν χορόν τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, εἰς  δέ  τόν ἀριστερόν ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου κ. Ριμόν Κάμαρ καί συμμετεχόντων Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐκ τῶν πόλεων Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας, κατόπιν εἰδικῆς πρός τοῦτο ἀδείας, δοθείσης αὐτοῖς ὑπό τῶν Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  περί τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, ὡς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐκ θείου ζήλου ἐμφορουμένου, τοῦ ἀγωνισθέντος διά τά δικαιώματα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ προσευξαμένου εἰς τόν Θεόν ἵνα μή βρέξῃ καί δέν ἔβρεξε καί πάλιν ἵνα βρέξῃ καί ἔβρεξε, τοῦ ἐνεγκόντος πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καί κατακαύσαντος τά ξύλα καί τάς πέτρας τοῦ θυσιαστηρίου, τοῦ ἀναληφθέντος εἰς τούς οὐρανούς διά πυρίνου ἅρματος καί ἐπιρρίψαντος τῷ μαθητῇ αὐτοῦ προφήτῃ Ἐλισσαίῳ τήν μηλωτήν αὐτοῦ, ἐφ’ ᾗς διέβη τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Τήν πίστιν, τόν ζῆλον τήν ἀκεραιότητα καί τήν ἀγωνιστικότητα τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ προέτρεψε τό ἐκκλησίασμα  ὁ  Μακαριώτατος, ἵνα μιμῆται καί ἔχῃ ὡς παράδειγμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς αὐτοῦ

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας ἐδεξιώθη τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ  εἰς τό ἡγουμενεῖον, τήν μεσημβρίαν δέ παρέθεσεν αὐτοῖς τράπεζαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: