Arhiva

Archive for iunie 6, 2012

LUNEA SFÂNTULUI DUH ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI – 2012 (VIDEO, PHOTO, greek) – Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

iunie 6, 2012 Lasă un comentariu

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

*

*


Ἡ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς ἡ κατεξοχήν ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό Ὁποῖον ἐπεδήμησε ἐπί τούς Ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου καί ἐφώτισε αὐτούς καί ἡγίασε καί ἀνέδειξε πανσόφους, καί ἐσαγήνευσε πᾶσαν τήν οἰκουμένην, ἑωρτάσθη μετά πάσης χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί παραμυθίας ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σιών, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ὑπερῴου, τήν Δευτέραν , 22αν Μαΐου /4ην Ἰουνίου 2012, ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών. Citește mai mult…

PRAZNICUL CINCIZECIMII ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI – 2012 (VIDEO, PHOTO, greek) – Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

iunie 6, 2012 Lasă un comentariu

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

*

*

Τήν Κυριακήν, 21ην Μαΐου /3ην Ἰουνίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων κατά τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν καθεστωτικήν προσκυνηματικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος, ἀναστάντος καί ἐνδόξως εἰς οὐρανούς ἀναληφθέντος. Citește mai mult…

CIPRUL L-A CINSITIT PE FERICITUL ÎNTRU ADORMIRE MITROPOLIT DE FLORINA, AUGUSTIN KANDIOTIS

iunie 6, 2012 Un comentariu

MANIFESTĂRI ÎNTRU POMENIREA FERICITULUI ÎNTRU ADORMIRE

MITROPOLIT DE FLORINA, AUGUSTIN KANDIOTIS

*

          Cu mare succes a avut loc manifestarea închinată fericitului întru adormire Mitropolit de Florina – Augustin Kandiotis, organizată duminică dimineaţă, 27 mai 2012, de Sfânta Mitropolie de Tamasos şi Orini împreună cu Uniunea Creştină a Oamenilor de Ştiinţă Ciprioţi (HEKE).

          Tema manifestaţiei omagiale a fost „Mitropolitul de Florina Augustin (Kandiotis): un ierarh ortodox luptător” şi a fost găzduită în sala de manifestări a Consiliilor Comunitare din Deftera-Lefkosia, care s-a dovedit neîncăpătoare.

          Programul manifestării a început cu salutul Preşedintelui HEKE, Frixo Kleanthus, după care a urmat cuvântul ÎPS  Teoclit, Mitropolit de Florina,  Prespre şi Eordeea, care şi-a exprimat marea emoţie pentru pomenirea bisericească şi filologică a fericitului stareţ, dar şi pentru dragostea organizatorilor, care – aşa cum a spus – „s-a transformat în fapte spontane de recunoştinţă pentru acest om al lui Dumnezeu, care L-a iubit pe Hristos şi Elada mai mult decât pe toţi şi pe toate şi a semănat abundent cuvântul lui Dumnezeu în inimile a mii de credincioşi, iar multe din aceste inimi se află aici, în Cipru”.

          Mă emoţionez, în sfârşit, pentru că mă gândesc că astăzi,  la această manifestare nu ar fi trebuit să fiu eu, ci dacă ar fi posibil să dăm timpul înapoi, s-ar fi cuvenit să fie Părintele Augustin, care iubea foarte mult Ciprul, suferea mult pentru chinurile lui, s-a luptat pentru drepturile lui şi cu toate că dorea de foarte mult timp să viziteze marea insulă martirică, cu toate acestea, dorinţa nu i s-a îndeplinit, a subliniat.

Citește mai mult…

TROIKA VREA SĂ TAIE SALARIILE PREOŢILOR DIN GRECIA – SPUNE G.KARATZAFERIS


CITIŢI ŞI:

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/29/grecia-biserica-ortodoxa-in-fata-crizei/

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/25/austeritatea-din-grecia-afecteaza-puternic-biserica-ortodoxa-doar-unu-din-zece-preoti-retrasi-este-inlocuit/

[TROIKA= FMI, BANCA EUROPEANĂ ŞI UE]

TROIKA VREA SĂ TAIE SALARIILE PREOŢILOR DIN GRECIA

– SPUNE G.KARATZAFERIS

          Despre tăierea salariilor preoţilor în imediata perioadă de timp la cererea troikăi a vorbit preşedintele LA.O.S.G. Karatzaferis, la întâlnirea pe care a avut-o cu Mitropolitul de Langada, kyr Ioan, în cadrul călătoriei luila Tesalonic. Karatzaferis, informându-l pe Înaltpreasfinţitul Ioan, a semnalat că dacă lucrul acesta se va întâmpla “va fi o lovitură de graţie dată Ortodoxiei. Preoţii sunt ultimul refugiu. Dacă deci vom lăsa clerul pradă tâlhăriei, oricine-şi dă seama cât de mare va fi paguba adusă poporului nostru”.           

,,Noi suntem un partid ortodox. Preţuim Ortodoxia şi o considerăm ca fiind pe acelaşi piedestal pe care se află şi patria. Şi nu ascundem lucrul acesta oricât de mult am deranja pe unii” – a subliniat G. Karatzaferis şi a adăugat:

          ,,Noi credem că trebuie să revină religia în buletine. Credem că nu este permis cuiva să se ruşineze pentru credinţa sa. Citește mai mult…

Categorii:BISERICA ELADEI

Απολυτίκιο του Αγ. Ιλαρίωνος – 06 ΙΟΥΝΙΟΥ / TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ILARION CEL NOU – 6 IUNIE (GREEK, ROMANIAN, ENGLISH))

iunie 6, 2012 Lasă un comentariu

Απολυτίκιο του Αγ. Ιλαρίωνος – 06 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ILARION CEL NOU

6 iunie

*

Pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul mănăstirii Dalmaţiei.

 

Fericitul Ilarion a fost fiul lui Petre Capadocianul, pitarul împărătesc, care avea de soţie pe Teodosia; şi amîndoi erau drept credincioşi. Ei, fiind iubitori de Dumnezeu, l-au învăţat bine Sfînta Scriptură. Apoi, cînd era de douăzeci de ani, a lăsat – după cum zice Evanghelia – pe tată, pe mamă, casă şi bogăţie, şi s-a dus în mănăstirea lui Isihie, care era aproape de Bizanţ. După aceea a venit în mănăstirea Dalmatului şi acolo a luat îngerescul şi sfîntul chip cel mare, şi s-a făcut ucenic al Sfîntului Grigorie Decapolitul, care într-acea vreme vieţuia acolo.

El petrecea în multă ascultare, în tăcere şi în smerenie, avînd slujbă în grădina mănăstirească. El s-a ostenit întru-acea ascultare zece ani şi se sîrguia astfel, ca, prin viaţă sa, să urmeze Cuviosului Ilarion cel Mare, cel de un nume cu el, a cărui viaţă îmbunătăţită şi plăcută Lui Dumnezeu, adeseori citind-o, căuta să se asemene aceluia, pe cît se putea, în postiri, în rugăciunile cele de toată noaptea, şi în toate nevoinţele monahiceşti, pentru care s-a şi numit Ilarion cel Nou.

Deci, luminîndu-şi sufletul ca soarele, a luat putere de la Dumnezeu asupra duhurilor celor necurate, ca să le gonească. Egumenul mănăstirii aceleia a voit să-l facă preot, după ce Sfîntul Grigorie Decapolitul, se dusese de acolo în alte locuri, dar n-a voit. Apoi, după cîţiva ani, murind egumenul acelei mănăstiri, Cuviosul Ilarion a aflat că fraţii voiesc să-l facă egumenul lor şi a ieşit, neştiut de nimeni, noaptea din mănăstire şi s-a dus în Vizantia (Bizanţ), unde a căutat pe Sfîntul Grigorie învăţătorul său, crezînd că-l va găsi acolo. Dar acela se dusese în Roma şi de acolo s-a întors şi s-a sălăşluit în muntele Olimpului. Citește mai mult…

6 iunie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU PAISIE DIN UGLICI

iunie 6, 2012 Lasă un comentariu

CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU PAISIE DIN UGLICI

 

6 iunie

          Cuviosul Paisie s-a născut în satul Bogorodoski, nu departe de cetatea Caşin şi, rămânând orfan de la vârsta de 10 ani, a intrat în mănăstire şi a fost tuns monah după un an de către unchiul său, Sfântul Macarie de Koliazin [17 martie]. A avut ca ascultare să copieze cărţi ale Sfinţilor Părinţi, iar un manuscris din operele lui Grigorie Teologul, copiat de mâna sa, se păstrează până în zilele noastre. Într-o zi, în timp ce se ruga, a auzit un glas care-i vestea că fusese chemat să devină călăuzitor al unei mulţimi de monahi. Citește mai mult…