Prima pagină > Rugăciuni > SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 34-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 34-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 34-A A POSTULUI MARE!

P A T R U C Â N T A R E A
Cântarea a 6-a, glasul al 6-lea

Luptând mucenicii, şi ca nişte pietre alese tăvăliţi fiind pe pământ, toată zidirea vrăjmaşului de tot au surpat-o, şi s-au făcut biserici ale lui Dumnezeu celui viu.

Rugămu-vă pe voi, mucenicilor care aţi săvârşit călătoria cea bună, întăriţi-ne să alergăm bine călătoria postului, strălucind cu săvârşirea virtuţilor.

Pe robii Tăi, Stăpâne care s-au mutat de pe pământ la Tine, Cel Preabun, fă-i părtaşi împărăţiei Tale, cu sfintele mijlociri ale dumnezeieştilor mucenici, mult-Îndurate!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ceea ce eşti întru tot lăudată, roagă pe Cuvântul cel preasfânt să dea iertare de păcate şi împărţirea dumnezeieştilor daruri, celor ce te lăudăm cu credinţă, Maică Fecioară!

Altă Patrucântare, glasul al 2-lea

Săvârşind pomenirea mucenicilor, să înălţăm cântări Domnului, astăzi dumnezeieşte veselindu-ne.
De săbii şi de foc netemându-vă, şi îndrăznind întru credinţă, mucenicilor, cu ea aţi spăimântat pe tirani.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Treime după feţe, Te laud; Unimii celei după fiinţă, mă închin; Ţie, Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Lauda îngerilor şi a oamenilor eşti, Fecioară, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
Luând viaţă în locul morţii, săltaţi locuind în locaşurile cele cereşti, prealăudaţilor mucenici ai lui Hristos Dumnezeu.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.
Cel ce stăpâneşti moartea şi viaţa, odihneşte cu sfinţii Tăi, Hristoase, pe cei ce s-au mutat din viaţă cu credinţă.

Irmosul:Din chit pe proorocul l-ai izbăvit, şi pe mine din adâncul păcatelor mă scoate, Doamne, şi mă mântuieşte.

Cântarea a 7-a
Altă Patrucântare, glasul al 6-lea

Prealuminata adunare a dumnezeieştilor Tăi mucenici, mult-Milostive, întru lumina Ta cea nespusă acum vieţuiesc; cu rugăciunile lor dăruieşte tuturor luminare şi iertarea păcatelor, Hristoase.

Cât este de frumoasă vremea postului pe care ne-ai dat-o nouă, Doamne! Întru care milostiveşte-Te spre sufletele noastre ca un bun; pentru rugăciunile sfinţilor mucenici, care au iubit Patimile Tale cele frumoase şi cinstite.

Pe robii Tăi, care au trecut viforul vieţii cel cu multă durere, îndreptează-i la limanul vieţii, Stăpâne, ca să strige cu toţi aleşii Tăi: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ceea ce ai născut pe Dătătorul legii, roagă-L, pururea Fecioară, să ridice acum toate fărădelegile celor ce binevoiesc a săvârşi nevoinţa dumnezeiescului post.

Altă Patrucântare
glasul al 5-lea

Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce ai arătat viteji pe mucenicii cei ce au pătimit pentru Tine, Care eşti prealăudat şi preaslăvit.

Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce ai dat nouă rugători către Tine pe purtătorii de lupte, Care eşti prealăudat şi preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce eşti cunoscut unul după fire şi în trei feţe, Cel prealăudat şi preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce Te-ai născut fără sămânţă, şi pe ceea ce Te-a născut ai arătat-o curată, Cel prealăudat şi preaslăvit.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.
Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce ai astupat gurile fiarelor şi ai stins focul, spre lauda sfinţilor Tăi, Cel prealăudat şi preaslăvit.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce ai mutat de la moarte la viaţa cea fără sfârşit pe cei ce Ţi-au slujit Ţie cu credinţă în viaţă.

Irmosul: Bine eşti cuvântat Dumnezeule, Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe scaunul slavei, Cel prealăudat şi preaslăvit.

Cântarea a 8-a
Altă Patrucântare

Minţile cele cereşti s-au preaminunat de isprăvile sfinţilor mucenici; pentru rugăciunile lor, minunează din destul întru noi, Stăpâne îndurate, milele Tale.

Cei ce aţi călcat focul cu roua cea dumnezeiască, luptătorii Domnului cei vrednici de minune, izbăviţi-ne pe noi de focul cel de pedeapsă, cu rugăciunile voastre cele fierbinţi către Stăpânul.

Preabunule Cuvinte, pe cei ce s-au mutat de la noi cu dreapta credinţă, învredniceşte-i vieţii cereşti, şi strălucirii celei sfinte, prin rugăciunile mucenicilor celor bine biruitori.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Cu rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine, Îndurate, ale sfinţilor mucenici şi ale Apostolilor Tăi, luminează sufletele noastre, ca să Te slăvim pe Tine întru bucuria sufletului, în toţi vecii.

Altă Patrucântare

Sfinte cete ale mucenicilor, aduceţi-vă aminte de cei ce vă laudă pe voi cu dragoste, şi preaînalţă pe Hristos în veci.

Cu sabia fiind tăiaţi mucenicii, se bucurau lăudând pe Hristos şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

În chip neînţeles se împarte Treimea, şi rămâne neîmpărţită ca un Dumnezeu. Pe Aceasta O preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioara a născut prunc; căci Dumnezeu S-a făcut om dintr-însa. Tot trupul să-L laude întru toţi vecii!

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
Stâlpi ai vitejiei s-au arătat mucenicii, veselindu-se pentru căderea diavolului, lăudând pe Hristos şi preaînalţându-L întru toţi vecii.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.
Învredniceşte, Doamne, în sânul lui Avraam pe robii Tăi, care cu credinţă şi cu nădejde s-au mutat la Tine.

Irmosul:Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Făcătorul a toată făptura, de Care se spăimântează îngerii, cântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a
Altă Patrucântare

Ca lumina, ca soarele răsărind, mucenicii au luminat tot pământul cu razele dreptei credinţe şi cu strălucirile minunilor; şi au făcut să piară întunericul mulţimii zeilor. Cu ale căror rugăciuni, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Oaste nebiruită a mucenicilor, întăreşte-ne pe noi pe toţi, ca bine să ne nevoim şi să săvârşim curgerea postului; ca, săvârşind lucrul dumnezeieştii vieţi, să ne facem părtaşi vieţii, bucurându-ne.

Să ajungă bunătatea Ta, Doamne, pe cei ce s-au mutat de la noi cu înfricoşătoarea Ta poruncă; să-i înconjure pe ei mila Ta şi să-i îndrepteze la locaşurile cele luminate de lumina feţei Tale .

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Prin glasul îngerului ai născut, Născătoare de Dumnezeu, în chip de negrăit, pe Vestitorul voii Tatălui. Deci primeşte glasurile robilor tăi, pe care le aducem în vremea postului, şi le du lui Dumnezeu ca pe nişte tămâie.

Altă Patrucântare

Săvârşind praznic mucenicesc, să săltăm astăzi cu cântări, popoare, cântând lui Hristos, Dătătorul de răsplată, Care le-a dăruit lor biruinţă asupra vrăjmaşilor; pe Acesta cu cântări să-L slăvim.
Cu unghii de fier zgâriaţi fiind, şi cu săbii fiindu-vă tăiate mădularele, v-aţi unit cu Hristos prin dragoste, prealăudaţilor Mucenici. Pentru aceasta, bucurându-vă acum în ceruri, rugaţi-vă pentru noi toţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Te laud Treime de o fiinţă, ceea ce eşti fără de început, cinstită, de viaţă începătoare, nedespărţită Unime. Părinte, Cel ce eşti nenăscut, Cuvinte şi Fiule cel născut şi Duhule Sfinte; mântuieşte-ne pe noi, cei ce Te lăudăm pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Mai presus de minte este naşterea ta, Maica lui Dumnezeu; că întru tine zămislirea s-a făcut fără de bărbat, şi naşterea întru feciorie. Dumnezeu este Cel ce S-a născut, pe Care mărindu-L, pe tine, Fecioară, te fericim.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.
Oastea mucenicilor cea vitează a Împăratului şi Dumnezeului tuturor, cu cântări să o încununăm, popoare, că aceia au biruit lămurit taberele demonice. Pe aceştia lăudându-i, slăvim pe Stăpânul.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Când vei învia toată făptura pentru a fi judecată, Hristoase, miluieşte pe credincioşii robii Tăi, pe care i-ai luat acum; iartă greşealele lor cele din viaţă, şi cu sfinţii Tăi odihneşte-i în veci.

Irmosul: Isaie, dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece, şi a născut pe Emmanuel, pe Dumnezeu şi omul; Răsăritul este numele Lui, pe Care slăvindu-L, pe Fecioara o fericim.

Sursa: Triod

Categorii:Rugăciuni
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: